شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

نظارت و ارزیابی تاسیسات گردشگری و صدور مجوزهای مربوطه

زیرخدمت ها

1. درجه بندی و صدور گواهینامه تاسیسات گردشگری 

2. صدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تاسیسات گردشگری

3. صدور مجوز فعالیت شرکت های طرح تطبیق تاسیسات گردشگری

4. نظارت بر عملکرد شرکت ها و عوامل ارزیابی طرح تطبیق تاسیسات گردشگری

5. نظارت بر تاسیسات گردشگری

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت