شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

ارائه مجوزهای مطالعات باستان شناسی و فعالیت موسسات مدیریت، مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی

زیرخدمت ها

1. صدور مجوز مرمت و احیاء بناهای تاریخی

2. صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری ابنیه تاریخی هم شان اثر

3. صدور مجوز مطالعات باستان شناسی

4. صدور مجوز بهره برداری ابنیه واگذاری شده

5. صدور مجوز فعالیت موسسات مدیریتی محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی

6. صدور مجوز فعالیت کارگاه ها و موسسات مرمت محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی

7. صدور مجوز فعالیت موسسات خدمات مشاوره 

شناسنامه خدمت

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت