شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

پاسخ به استعلامات دستگاه ها در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

زیرخدمت ها

1. پاسخ به استعلامات در خصوص ثبت و حریم میراث فرهنگی و طبیعی

2.پاسخ به استعلامات در محدوده عرصه و حریم پایگاه ها ملی و جهانی

3.پاسخ به استعلامات قانونی در خصوص ضوابط حفاظتی و احیایی -عرصه ها و حرائم آثار تاریخی، فرهنگی و بافت های تاریخی، محوطه باستانی

4.پاسخ به استعلامات در خصوص تاسیسات و موسسات گردشگری (مجوز ماهواره-اماکن-وزارت خارجه-ناجا-تعزیرات- ثبت شرکت ها برای تغییر نام)

5.پاسخ به استعلام های تخصصی تشكل هاي مردم نهاد در حوزه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شناسنامه خدمت

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت