شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

صدور پروانه تجارت اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز و نظارت بر برگزاری حراج ها

زیرخدمت ها

صدور پروانه تجارت و نظارت بر نحوه برگزاری حراج ها

راهنمای دریافت خدمت

دستورالعمل تجارت

اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

روزهای کاری رسمی (ساعت 8 تا 16)

اعلام زمان تحویل درخواست

به اختیار درخواست کننده

اعلام نحوه درخواست خدمت

از طریق مکاتبه

اعلام نحوه تحویل خدمت

حضوری در واحد صفی

واجدین شرایط دریافت خدمت

همه افراد با داشتتن مدارک هویتی و تحصیلی مرتبط

هزینه و شیوه واریز

رایگان

مراحل انجام کار

دستورالعمل اجرایی تجارت

مدارک مورد نیاز

مدارک هویتی،
گواهی عدم سوء پیشینه
فهرست مصور اموال
داشتن مدرک تحصیلی مرتبط و سابقه کاری
مجوز اتحادیه و یا تأسیس گالری و آگهی رسمی تأسیس شرکت
تعهدنامه محضری

شماره تماس

معاونت میراث فرهنگی 61063141

شناسنامه خدمت

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت