شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

ارائه مجوزها و نظارت بر نقل و انتقال اشیاء فرهنگی تاریخی

زیرخدمت ها

1.صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال قطعی درون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی 2.صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال قطعی برون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی 3.صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال امانی درون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی 4.صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال امانی برون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی

راهنمای دریافت خدمت

دستورالعمل نقل و انتقال

اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

بسته به مورد درخواست

اعلام زمان تحویل درخواست

اختیاری

اعلام نحوه درخواست خدمت

از طریق مکاتبه

اعلام نحوه تحویل خدمت

از طریق مکاتبه

واجدین شرایط دریافت خدمت

موزه های تحت پوشش ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانها

هزینه و شیوه واریز

رایگان

مراحل انجام کار

براساس فرایند طراحی شده قابل بارگذاری است.

مدارک مورد نیاز

درخواست مبدأ و مقصد
فهرست مصور

شماره تماس

معاونت میراث فرهنگی 61063141

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت