شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگری

زیرخدمت ها

ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگری

راهنمای دریافت خدمت

مراجعه به کارشناس آمار

اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

در ساعات و ایام اداری

اعلام زمان تحویل درخواست

یک روز

اعلام نحوه درخواست خدمت

تقاضانامه کتبی

اعلام نحوه تحویل خدمت

حضوری با الکترونیکی

واجدین شرایط دریافت خدمت

ذی نفعان بخش دولتی و خصوصی و پژوهشگران صنعت گردشگری

هزینه و شیوه واریز

رایگان

مراحل انجام کار

درخواست کتبی متقاضی، بررسی و دستور مقام مافوق و تدوین و ارائه اطلاعات به متقاضی

مدارک مورد نیاز

ارائه معرفی نامه از مراکز معتبر

سوالات متداول

آمار گردشگران ورودی و خروجی، هزینه کرد گردشگران، ملیت، مکان های بازدید شده، نوع گردشگری و ...

شماره تماس

معاونت گردشگری 66582168

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت