شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

شناسایی و حمایت از فعالین و شاغلین صنایع دستی

زیرخدمت ها

1.صدور و تمدید کارت شناسایی فعالین و شاغلین صنایع دستی

2.تایید مشاغل خانگی صنعتگران صنایع دستی

3. ارائه معرفی نامه جهت صنعتگران صنایع دستی به بیمه

راهنمای دریافت خدمت

بیمه: 1- اخذ مجوز پروانه تولید انفرادی و یا کارت شناسایی صنعتگری برای متقاضیان بهرمندی از پوشش بیمه صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر الزامسیت . 1-1برای متقاضیان بهرمندی از پوشش بیمه تامین اجتماعی (در صورت تامین اعتبار از سوی سازمان محترم برنامه و بودجه) داشتن پروانه تولید انفرادی و یا داشتن کارت شناسایی با کد 4/4 الزامی است.2- مراجعه به معاونت صنایع دستی استان یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه و ارائه درخواست بهره مندی از پوشش بیمه. 3- اخذ معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه خطاب به صندوق بیمه ای مورد تقاضا. 4- مراجعه به نمایندگی های صندوق بیمه مورد تقاضا. 5- واریز مستمر حق بیمه. مشاغل خانگی: 1- اخذ مجوز پروانه تولید انفرادی و یا کارت شناسایی صنعتگری برای متقاضیان مجوز مشاغل خانگی مرتبط با رشته های صنایع دستی الزامیست. 2- مراجعه به سامانه حمایت از مشاغل خانگی 3-.متقاضيان مشاغل خانگي لازم است متناسب با نوع فعاليت مورد نظر خود يكي از فرم هاي ثبت نام (مستقل – پشتيبان ) را تكميل نمايند .4 - فرمهاي تكميلي توسط معاونت صنایع دستی استان و یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه بررسي شده و در صورت تائيد مجوز مربوطه صادر خواهد شد.

اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

ساعات رسمی کار ادارات دولتی

اعلام زمان تحویل درخواست

متناسب با قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اعلام نحوه درخواست خدمت

متناسب با قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اعلام نحوه تحویل خدمت

متناسب با قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

واجدین شرایط دریافت خدمت

1- بیمه صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر: دارندگان مجوز پروانه تولید انفرادی و کارت شناسایی 2-بیمه صندوق تامین اجتماعی : دارندگان مجوز پروانه تولید انفرادی و یا کارت شناسایی صنعتگری با کد شناسه 4/4 3- مشاغل خانگی:دارندگان مجوز پروانه تولید انفرادی و کارت شناسایی

هزینه و شیوه واریز

ندارد

مراحل انجام کار

بیمه: 1- اخذ مجوز پروانه تولید انفرادی و یا کارت شناسایی صنعتگری برای متقاضیان بهرمندی از پوشش بیمه صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر الزامسیت . 1-1برای متقاضیان بهرمندی از پوشش بیمه تامین اجتماعی (در صورت تامین اعتبار از سوی سازمان محترم برنامه و بودجه) داشتن پروانه تولید انفرادی و یا داشتن کارت شناسایی با کد 4/4 الزامی است.2- مراجعه به معاونت صنایع دستی استان یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه و ارائه درخواست بهره مندی از پوشش بیمه. 3- اخذ معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه خطاب به صندوق بیمه ای مورد مقاضا. 4- مراجعه به نمایندگی های صندوق بیمه مورد تقاضا. 5- واریز مستمر حق بیمه. مشاغل خانگی: 1- اخذ مجوز پروانه تولید انفرادی و یا کارت شناسایی صنعتگری برای متقاضیان مجوز مشاغل خانگی مرتبط با رشته های صنایع دستی الزامیست. 2- مراجعه به سامانه حمایت از مشاغل خانگی 3-.متقاضيان مشاغل خانگي لازم است متناسب با نوع فعاليت مورد نظر خود يكي از فرم هاي ثبت نام (مستقل – پشتيبان ) را تكميل نمايند .4 - فرمهاي تكميلي توسط معاونت صنایع دستی استان و یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه بررسي شده و در صورت تائيد مجوز مربوطه صادر خواهد شد.
مزاجعه کارشناسان استانی به کتارگاه های شناسایی شده تکمیل فرم های ارسال شده ستادی پس ا زبازدید برابر با شیوه نامه ارسالی جمع بندی ارسال موارد به ستاد بررسی ستادی و درجه بندی کارگاه ها بررسی مجدد بالاترین امتیازات کسب شده جهت صدور گواهی کیفیت کارگاهی طرح در کمیته درجه بندی و صدورر گواهی کیفیت تنظیم صورتجلسه و صدور گواهی کسفیت کارگاهی

مدارک مورد نیاز

بیمه. 3- اخذ معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه خطاب به صندوق بیمه ای مورد تقاضا. 4- مراجعه به نمایندگی های صندوق بیمه مورد تقاضا. 5- واریز مستمر حق بیمه. مشاغل خانگی: 1- اخذ مجوز پروانه تولید انفرادی و یا کارت شناسایی صنعتگری برای متقاضیان مجوز مشاغل خانگی مرتبط با رشته های صنایع دستی الزامیست. 2- مراجعه به سامانه حمایت از مشاغل خانگی 3-.متقاضيان مشاغل خانگي لازم است متناسب با نوع فعاليت مورد نظر خود يكي از فرم هاي ثبت نام (مستقل – پشتيبان ) را تكميل نمايند .4 - فرمهاي تكميلي توسط معاونت صنایع دستی استان و یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه بررسي شده و در صورت تائيد مجوز مربوطه صادر خواهد شد.

سوالات متداول

1- آیا کارگاههای تولیدی صنایع دستی شامل مالیات می باشند ؟

 پاسخ: تمامی کارگاههای تولیدی صنایع دستی دارای مجوز ازپرداخت مالیات معاف می باشند -

2- آیا کارگاههای تولیدی صنایع دستی نیاز به دریافت مجوز از مرکز اصناف نیز می باشند ؟

پاسخ: خیر، کلیه کارگاههای تولیدی صنایع دستی دربخش تولید خود نیاز به دریافت مجوز اصناف نمی باشد ولی دربخش فروش خود می بایستی مجوز اصناف را کسب نمایند. 

3- آیا کارگاههای تولیدی صنایع دستی جزء واحدهای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی محسوب می شوند ؟

پاسخ : بلی ، وزارت اقتصاد و دارایی مجوزهای تولیدی صنایع دستی را بعنوان مجوزهای کسب و کار قبول داشته و درسایت آن وزارتخانه دارای کدشناسه مربوطه می باشد.
چه کارگاه های مشمول دریافت گواهی کیفیت هستند؟ کارگاههای دارای حجم بالای تولیدی که کارگاه طبق ضوابط دارای شرایط مطلوب بوده و محصولات ارائه شده ار نظر کیفی در رده بالا قرار دارند پس از درجه بندی کارگاه های معرفی شده چه کارگاه های جهت بررسی و دریافت گواهی کیفیت انتخاب می شوند؟ کارگاه هایی که در رده بالاترین امتیازات درجه بندی بوده و حجم تولید، تعداد کارکنان، و کیفیت محصولات تولیدی ایشان در مقطع مقایسه ای بالای قرار دارد.

4- چگونه مجوز پروانه تولید (انفرادی یا کارگاهی) و کارت شناسایی را اخذ نمایم؟

پاسخ: از طریق ثبت نام اولیه در سامانه my.mcth.ir بخش ثبت نام و انتخاب یکی از مجوزها و اخذ نام کاربری و رمز عبور از طریق پیامک (پیشنهاد می گردد ابتدا راهنما را به دقت مطالعه فرمائید).

5- با نام کاربری و رمز عبور دریافتی از طریق پیامک چه کاری انجام بدهیم؟

پاسخ: مجدداً به سامانه مراجعه کرده و پس از ورو با  نام کاربری و رمز  (دریافتی از طریق پیامک)،  فرم های مربوطه را  تکمیل و مدارک مورد نیاز درخواستی و اسکن و بارگذاری گردد.

6- راهنمایی و پاسخگویی در خصوص چگونگی و نحوۀ تکمیل فرم ها و سؤالات مرتبط با موارد مطرح شده به چه صورت است؟

پاسخ: در سامانه در هر مرحله، راهنمایی جهت رفع سؤالات آن بخش در نظر گرفته شده است ضمناً در صورتی که سؤالی خارج از موارد راهنما از سوی متقاضی مطرح باشد، کارشناسان معاونت صنایع دستی استان پاسخ گو خواهند بود.

7- در صورتی که پس از ورود از طریق نام کاربری و رمز نتوان فرم ها را تکمیل نمود چه باید کرد؟

پاسخ: در سامانه صنایع دستی در قسمت پنجره خدمات قسمت پشتیبانی از طریق کلیک کردن روی "شروع ارسال تیکت" متقاضی می تواند عنوان موضوع مشکل را تایپ و نوع تیکت را براساس مجوز انتخابی تعیین نماید.

8- پس از تکمیل ثبت نام مراحل بعدی اخذ مجوز چگونه است؟

پاسخ: سامانه صنایع دستی، بازه زمانی بازدید از کارگاه را به همراه کارشناسی که پرونده متقاضی در کارپوسه ایشان است را معرفی می نماید.

9- مراحل تمدید مجوزهایی که تاریخ اعتبارشان به اتمام رسیده، چگونه است؟

پاسخ: متقاضیانی که در سنوات گذشته مجوز اخذ نموده اند و تاریخ اعتبارشان به اتمام رسیده به محض ورود به سامانه از طریق نام کاربری و رمز عبور، سوابق ایشان قابل رؤیت و تمدید است، در صورتی که سوابق از جانب متقاضی قابل رؤیت نباشد، متقاضی مجدداً درخواست خود را از مرحله صدور می بایست آغاز نماید و مشمول "صدور مجوز" به "جای تمدید مجوز" خواهد شد.

در صورتی که به متقاضی تمدید مجوز ثبت نام در سامانه جدید صنایع دستی انجام نداده باشد می بایست ودر گام نخست اقدام به ثبت نام به آدرس my.mcth.ir نماید.

10- در زمان بازدید از کارگاه چه شاخص هایی مدنظر کارشناس (ارزیاب) صنایع دستی استان است؟

 پاسخ:

1. رشته فعالیت جزء رشته های مصوب صنایع دستی باشد.

2. فضای مناسب کارگاهی و رعایت اصول ایمنی  و بهداشتی

3. ابزار و تجهیزات کامل جهت تولید در رشته مورد تقاضا

4. اثبات برخورداری از مهارت فنی لازم و کافی در تولید محصولات رشته مورد تقاضا

11- حدود زمانی اخذ مجوزهای صنایع دستی چند روز است؟

پاسخ: حداکثر 15 روز کاری پس از تکمیل فرم و تائید ادارات کل استانی

12- اگر بازه زمانی پس از زمان تعیین شده در سامانه بشود چه کاری باید انجام شود؟

پاسخ: ارسال تیکت و تماس با کارشناس معرفی شده توسط سامانه (کارشناس صنایع دستی استان)

13- مدت اعتبار مجوزکسب شده چه مدت می باشد؟

پاسخ: کلیه مجوزهای اخذ شده، در صورت ملکی بودن فضای کارگاهی معرفی شده، دارای 5 سال اعتبار است و در صورت استیجاری بودن  مکان کارگاهی به مدت زمان اجاره نامه معتبر محل معرفی شده بستگی دارد و حداقل 6 ماه می باشد.

شماره تماس

معاونت صنایع دستی 61063301

شناسنامه خدمت

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت