جستجو
  

ارائه مجوزهای مطالعات باستان شناسی و فعالیت موسسات مدیریت، مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی

ارائه مجوزهای مطالعات باستان شناسی و فعالیت موسسات مدیریت، مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی

زیرخدمت ها

1. صدور مجوز مرمت و احیاء بناهای تاریخی
2. صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری ابنیه تاریخی هم شان اثر
3. صدور مجوز مطالعات باستان شناسی
4. صدور مجوز بهره برداری ابنیه واگذاری شده
5. صدور مجوز فعالیت موسسات مدیریتی محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی
6. صدور مجوز فعالیت کارگاه ها و موسسات مرمت محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی
7. صدور مجوز فعالیت موسسات خدمات مشاوره در حوزه مرمت و احیا آثار فرهنگی و تاریخی

شناسنامه خدمت

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت