جستجو
  

شناسایی و حفاظت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی

شناسایی و حفاظت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی

زیرخدمت ها

1. شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح جهانی
2. حفاظت و مرمت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی
3. شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح ملی

شناسنامه خدمت

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت