جستجو
  

شناسایی و حمایت از فعالین و شاغلین صنایع دستی

جهت آگاهی از روند اجرای شناسایی و حمایت از فعالان و شاغلین صنایع دستی،اینجا کلیک کنید.

زیرخدمت ها

1.صدورو تمدید کارت شناسایی فعالین و شاغلین صنایع دستی
2.تایید مشاغل خانگی صنعتگران صنایع دستی
3. ارائه معرفی نامه جهت صنعتگران صنایع دستی به بیمه

راهنمای دریافت خدمت

بیمه: 1- اخذ مجوز پروانه تولید انفرادی و یا کارت شناسایی صنعتگری برای متقاضیان بهرمندی از پوشش بیمه صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر الزامسیت . 1-1برای متقاضیان بهرمندی از پوشش بیمه تامین اجتماعی (در صورت تامین اعتبار از سوی سازمان محترم برنامه و بودجه) داشتن پروانه تولید انفرادی و یا داشتن کارت شناسایی با کد 4/4 الزامی است.2- مراجعه به معاونت صنایع دستی استان یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه و ارائه درخواست بهره مندی از پوشش بیمه. 3- اخذ معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه خطاب به صندوق بیمه ای مورد تقاضا. 4- مراجعه به نمایندگی های صندوق بیمه مورد تقاضا. 5- واریز مستمر حق بیمه. مشاغل خانگی: 1- اخذ مجوز پروانه تولید انفرادی و یا کارت شناسایی صنعتگری برای متقاضیان مجوز مشاغل خانگی مرتبط با رشته های صنایع دستی الزامیست. 2- مراجعه به سامانه حمایت از مشاغل خانگی 3-.متقاضيان مشاغل خانگي لازم است متناسب با نوع فعاليت مورد نظر خود يكي از فرم هاي ثبت نام (مستقل – پشتيبان ) را تكميل نمايند .4 - فرمهاي تكميلي توسط معاونت صنایع دستی استان و یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه بررسي شده و در صورت تائيد مجوز مربوطه صادر خواهد شد.

اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

ساعات رسمی کار ادارات دولتی

اعلام زمان تحویل درخواست

متناسب با قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اعلام نحوه درخواست خدمت

متناسب با قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اعلام نحوه تحویل خدمت

متناسب با قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

واجدین شرایط دریافت خدمت

1- بیمه صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر: دارندگان مجوز پروانه تولید انفرادی و کارت شناسایی 2-بیمه صندوق تامین اجتماعی : دارندگان مجوز پروانه تولید انفرادی و یا کارت شناسایی صنعتگری با کد شناسه 4/4 3- مشاغل خانگی:دارندگان مجوز پروانه تولید انفرادی و کارت شناسایی

هزینه و شیوه واریز

ندارد

مراحل انجام کار

بیمه: 1- اخذ مجوز پروانه تولید انفرادی و یا کارت شناسایی صنعتگری برای متقاضیان بهرمندی از پوشش بیمه صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر الزامسیت . 1-1برای متقاضیان بهرمندی از پوشش بیمه تامین اجتماعی (در صورت تامین اعتبار از سوی سازمان محترم برنامه و بودجه) داشتن پروانه تولید انفرادی و یا داشتن کارت شناسایی با کد 4/4 الزامی است.2- مراجعه به معاونت صنایع دستی استان یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه و ارائه درخواست بهره مندی از پوشش بیمه. 3- اخذ معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه خطاب به صندوق بیمه ای مورد مقاضا. 4- مراجعه به نمایندگی های صندوق بیمه مورد تقاضا. 5- واریز مستمر حق بیمه. مشاغل خانگی: 1- اخذ مجوز پروانه تولید انفرادی و یا کارت شناسایی صنعتگری برای متقاضیان مجوز مشاغل خانگی مرتبط با رشته های صنایع دستی الزامیست. 2- مراجعه به سامانه حمایت از مشاغل خانگی 3-.متقاضيان مشاغل خانگي لازم است متناسب با نوع فعاليت مورد نظر خود يكي از فرم هاي ثبت نام (مستقل – پشتيبان ) را تكميل نمايند .4 - فرمهاي تكميلي توسط معاونت صنایع دستی استان و یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه بررسي شده و در صورت تائيد مجوز مربوطه صادر خواهد شد.
مزاجعه کارشناسان استانی به کتارگاه های شناسایی شده تکمیل فرم های ارسال شده ستادی پس ا زبازدید برابر با شیوه نامه ارسالی جمع بندی ارسال موارد به ستاد بررسی ستادی و درجه بندی کارگاه ها بررسی مجدد بالاترین امتیازات کسب شده جهت صدور گواهی کیفیت کارگاهی طرح در کمیته درجه بندی و صدورر گواهی کیفیت تنظیم صورتجلسه و صدور گواهی کسفیت کارگاهی

مدارک مورد نیاز

بیمه. 3- اخذ معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه خطاب به صندوق بیمه ای مورد تقاضا. 4- مراجعه به نمایندگی های صندوق بیمه مورد تقاضا. 5- واریز مستمر حق بیمه. مشاغل خانگی: 1- اخذ مجوز پروانه تولید انفرادی و یا کارت شناسایی صنعتگری برای متقاضیان مجوز مشاغل خانگی مرتبط با رشته های صنایع دستی الزامیست. 2- مراجعه به سامانه حمایت از مشاغل خانگی 3-.متقاضيان مشاغل خانگي لازم است متناسب با نوع فعاليت مورد نظر خود يكي از فرم هاي ثبت نام (مستقل – پشتيبان ) را تكميل نمايند .4 - فرمهاي تكميلي توسط معاونت صنایع دستی استان و یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه بررسي شده و در صورت تائيد مجوز مربوطه صادر خواهد شد.

سوالات متداول

صدورمجوز:

سوال1 : آیا کارگاههای تولیدی صنایع دستی شامل مالیات می باشند ؟ پاسخ 1: تمامی کارگاههای تولیدی صنایع دستی دارای مجوز ازپرداخت مالیات معاف می باشند

- سوال2 : آیا کارگاههای تولیدی صنایع دستی نیاز به دریافت مجوز از مرکز اصناف نیز می باشند ؟

پاسخ 2:  خیر، کلیه کارگاههای تولیدی صنایع دستی دربخش تولید خود نیاز به دریافت مجوز اصناف نمی باشد ولی دربخش فروش خود می بایستی مجوز اصناف را کسب نمایند.

  سوال3 : آیا کارگاههای تولیدی صنایع دستی جزء واحدهای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی محسوب می شوند ؟

پاسخ 3 : بلی ، وزارت اقتصاد و دارایی مجوزهای تولیدی صنایع دستی را بعنوان مجوزهای کسب و کار قبول داشته و درسایت آن وزارتخانه دارای کدشناسه مربوطه می باشد.
چه کارگاه های مشمول دریافت گواهی کیفیت هستند؟ کارگاههای دارای حجم بالای تولیدی که کارگاه طبق ضوابط دارای شرایط مطلوب بوده و محصولات اارئه شده از نظر کیفی در رده بالا قرار دارند پس از درجه بندی کارگاه های معرفی شده جه کارگاه های جهت بررسی و دریافت گواهی کیفیت انتخاب می شوند؟ کارگاه هایی که در رده بالاترین امتیازات درجه بندی بوده و حجم تولید، تعداد کارکنان، و کیفیت محصولات تولیدی ایشان در مقطع مقایسه ای بالای قرار دارد 

شماره تماس

معاونت صنایع دستی 61063301

شناسنامه خدمت

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت